Seltsi Programm

Lilleküla selts (selts) on tarbija – ja keskkonnakaitseline inimeste vabatahtlik ühendus. Seltsi tegevusega võivad liituda kõik inimesed sõltumata rahvusest, kultuurist, usust ja poliitilisest või muustest veendumusestest. Seltsi oma tegevuses lähtub põhimõtetest, mis on üldistatult allpool esitatud. Seltsi tegevusprogramm on  muutuv ja   seotud  ühiskonnas üleskerkivate probleemidega  ajas .

Seltsi tegevust iseloomustavad  järgmised seisukohad

Inimene, perekond, sotsiaalpoliitika, toimetulek, tarbija kaitse

Selts propageerib tervislikke eluviise ja aitab kaasa inimeste heaolu kasvule. Selgitame välja põhjendamatud hinnatõusu mehhanismid. Töötame välja ning  teeme ettepanekuid  kuidas viia hinnakujundused vastavusse Euroopa Liidu seadusandlusega, läbi mille kindlustame  inimeste toimetuleku ja kodukulude kahanemise. Oleme seisukohal, et elektri, sooja, vee ja teiste teenuste hinnad oleksid tarbijatele taskukohased ja nende kujundamine läbipaistev , arusaadav ja põhjendatud. Peame oluliseks, et ülikoolid ja kutsekoolid noorte väljaõppel senisest enam arvestaksid tööturu  vajadustega ja  regionaalseid eelseisvaid arenguid . Toetame uue regionaalarengukava väljatöötamist, kus põhirõhk asetub uute maheasumite rajamisele, mille keskmeks oleks biogaasipõhised koostootmis jaamad. Odav elekter ja soe uutes maheasumites annaksid tõuke nii põllumajanduse  kui ka tööhõive kasvule ja seega  väheneks Eestist väljaränne. Ühtlasi suurendab see elektri varustuskindlust.

Keskkonna küsimused ja loodushoid, põlevkivi ja teised loodusvarad, metsa ressurss

Tegutseme selle nimel, et meie keskkond oleks puhas , loodus- ja inimsõbralik. Põlevkivi  ja metsa kasutamine peab olema  põhjendatud, säästlik ja heaperemehelik, arvestades , et see on meie Eesti rahva kestmajäämise ja jätkusuutlkuse alustalaks. Põlevkivi töötlemise tehnoloogiad peaksid olema kaasaegsed ja  jääkproduktide reostus  viidud miinimumini.

Piirkondlik tegevus, tegutsemine riigitasandi probleemidega ja koostöö EL-ga, regionaalpoliitika, piirkondade arengu küsimused, kohaliku omavalitsuse maksubaasi tugevdamine ja huvi suurendamine ettevõtluse arendamiseks, arvamuste avaldamine Eesti riigi ja EL aktuaalsetes küsimustes, suhted Venemaaga

Oleme kõigi piirkondade arengust huvitatud, et vältida ääremaastumist. Pooldame kohaliku omavalitsuse maksubaasi tugevdamist nii, et kohapeal laekuvad maksud moodustaksid põhilise osa KOV tulubaasist. Regionaalpoliitika realiseerimiseks tuleks ette näha laekumiste protsendi erinevused erinevate KOV osas. Ettevõtlusega seotud maksudest teatud osa peaks laekuma KOV eelarvesse, et tekkiks neil huvi omavalitsuse territooriumil ettevõtluse arendamiseks ja arenguks. Sellega kaoks või väheneks ka vastuseis uusehitistele. Selts püüab kaasa rääkida oma tegevusvaldkondades kohalikul, üleriigilisel ja EL tasandil üles kerkinud aktuaalsetes küsimustes. Peame otstarbekaks heade suhete arendamist naaberriikidega, sealhulgas Venemaaga.

Haridus- ja teaduskorraldus, rakendusuuringud

Oleme huvitatud, et Eesti koolitussüsteem looks eeldused noorte mitmekülgsete teadmiste omandamiseks, eluks ettevalmistamiseks, sh tööturule siirdumiseks. Peame oluliseks õpilastele ettevõtluse aluste õpetamist. Peame tähtsaks elukestvat õpet. Meie teaduskorraldus ja teaduse rahastamine peaks senisest enam teenima Eesti riigi huve, aidates kaasa vajalike ülesannete lahendamisele. Rakendusuuringute ja ekspertiiside tellimisel, kui on olemas kohapealne kompetents, eelistada olusid paremini tundvaid meie endi teadlasi ja spetsialiste.

Majanduspoliitika küsimused, majanduse arendamise küsimused, siseturu aktiveerimine, uute töökohtade loomine, maksupoliitika, tulumaksu maksuvaba osa, riigifirmade maksustamine

Riigipoolne majanduspoliitika peab olema läbipaistev ja suunatud Eesti rahva püsimajäämise kindlustamiseks. Maksupoliitika peaks soosima piirkondlikke erisuste kasutamist.Peame vajalikuks kehtestada astmeline isiku ja ettevõtete tulumaksud, eeskät maksuvaba miinimumi suurendamise kaudu. Maksukorralduse muutmise, nn põlevkiviõlile naftamaksu kehtestamine. Naftamaksu  täiustatud maksukorralduse alusel laekuvad vahendid suunata otsese riikliku sihtfinantseerimisena põlevkivikeemia ja tehnoloogia-alasteks rakendusuuringuteks ja uute põlevkivitöötlemise tehnoloogiate sihipäraseks väljaarendamiseks lähema kümne aasta jooksul ning noorte spetsialistide teaduspõhiseks koolitamiseks. Majanduse arendamisel tuleb arvestada meie loodusressursside mõistliku kasutamisega.

Energeetika, sh elektrimajanduse küsimused, elektri tootmine, hind ja kaasnevad kulud, elektri ja soojuse koostootmine piirkonniti

Varustuskindlusest ja majanduslikust otstarbekusest lähtuvalt eelistame piirkondlike soojuse ja elektri koostootmise jaamade rajamist. Elektritootjaid tuleb võrdsetel alustel kohelda. Loobuda elektri taastuvenergia tasudest. Elektrituru seadusest kõrvaldada konfidentsiaalsuse küsimust käsitlev § ja elektri ning sooja tootmise ja edastamise kulude kalkulatsioonid peavad olema tarbijatele kättesaadavad. Elektri võrgutasudele tuleks kehtestada piirang, mis sõltuks elektri börsihinna tasemest ja loobuda Konkurentsiameti poolsest tasude kooskõlastamisest.

Tänaseks ühiskonnas üleskerkinud probleemid, mida  seltsi  peab eriti olulisteks  ja  otsib lahendusi riigi tasandil

Riigikogu valimisseaduse muutmine.

Selguse ja läbipaistvuse loomine erakondade rahastamises.

Nõuame Riigikogu erikomisjoni moodustamist AS Eesti Energia (EE) tegevusest toimunud rikkumiste uurimiste tarbeks. Leiame, et EE peab tegelema elektri tootmisega Eesti Vabariigis. Põlevkiviõli tootmine ja põlevkivi kaevandamine tuleb eraldada EE-st. Tähelepanu on vaja pöörata EE välisinvesteeringute otsarbekuse  ja mõistlikusele hindamisele.

Elektri-ja gaasivõrgutasud peavad olema mõistlikud , läbipaistvad, mittediskrimineeriva ja selgelt võrreldava, sealhulgas selgelt arusaadava indekseerimisega reguleeritava hinna või tariifiga ja  peaksid  hõlmama diskrimineerivate tasude keeldu, eriti kaitsetumatelt tarbijatelt.

Kuna Eesti elektrienergiasektoris  tomineerib mittetäieliku konkurentsiga EE, ei taga ainuüksi avatud  turu mehhanismid täiel määral tarbijate huvide kaitset. Nõuame, et lisaks energiaturu põhistele avaliku teenindamise kohustustele tuleb välja töötada ja jõustada üldine tarbijakaitse, mis reaalselt kaitseks ka tarbijat.

Pangateenuste muutmine inimsõbralikumaks ja taskukohasemaks (panga automaatide ja kontorite asukohad, teenustasud).

Taotleme prügiveo seaduse muutmist, nii et inimeste huvid oleks kaitsnud , keskkond puhtam ja kaoks monopolide diktaat. Prügivedu peab toimuma tasuta.

Taotleme elektriaktsiisi ja võrgutasudele langetamist.

Tallinna linnas

Detailplaneeringute kiirem menetlemine, seaduste austamine.

Selts tegutseb oma liikmete kaudu Euroopa ja Eesti seaduse raames ja nende vastuolude korral esitades selgitustaotlusi , teabenõudeid ja seaduse muudatusi vastavatele ministeeriumitele, valitsusele ja riigikogule.

Peatähelepanu oleme pööranud võitluseks monopolistlike ettevõtete tegevus piiramiseks, et viia ellu „Euroopa vaesusevastase võitluse platform“.

 Ühiskonnaelu aktuaalsetes küsimustes sõna võtmine massimeedia vahendusel ja ühisarutelude korraldamine. Vajadusel konkreetses küsimuses surve avaldamiseks rahvakogunemiste korraldamine.