SDE fraktsiooni ja LKS kohtumise materjalid

Nii Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030 kui ka Energiamajanduse arengukava ENMAK on omavale väga tihedalt põimunud ja tulekski käsitleda koos. Pean siin-kohal mainima, et Eest põlevkiviressurss peaks kandma eelkõige Eesti jätkusuutlikuse ja hüve tagajat võimalikult pikemaks perioodiks, mitte aga teatud huvigruppide kasumi tagajat keskkonda saastva vananenud tehnoloogiaga. Põlevkivi ressurssi ei ole väärtustatud, ei ole selgelt formuleeritud riigi huvi.

Loe edasi

Lilleküla Seltsi ettepanekud muudatusteks energeetikas

1.Elektritootmine tuleb lahutada õli tootmisest ja moodustada eraldiseisvad AS Eesti Elektrijaam, AS Balti Elektrijaam ja AS Auvere Elektrijaam. Moodustada ka eraldiseivad AS Eesti Põlevkivi, AS Õlitööstus ja AS EE Välisinvesteeringud, AS Taastuvenergia. Põhjendus – hetkel toimub ristsubsideerimine, AS Eesti Energia tegevus ei ole läbinähtav. Lahutamisprotsess muudab kontserni tegevuse läbipaistvaks, arusaadavaks ja kahandab kulusid. Tekib vaba konkurents põlevkivitootmisel ja põlevkivi  tuleks viia nn. vabale turule.

2. Luua Tallinnasse v. Tartusse Riiklik Eesti  Põlevkivikeemia – ja Tehnoloogia Instituutkoos vastava sihtfinantseerimisega.

3. Luua Eesti Tulevikufond naftamaksu baasil. Eestis toodetud põlevkiviõli tuleb maksustada nn „naftamaksuga“, näit. 50-70 € /tonn, et tagada põlevkivi keemia ja tehnoloogiaalaste rakendusuuringute ja uute tehnoloogiate väljatöötamise ning kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamise rahastamine selles valdkonnas. Luua erisoodustused (riiklikud eristipendiumid, eluaseme soodustused jm.) rahvusliku põlevkivi töötlemise valdkonna spetsialistide ettevalmistamise ja töötamise igakülgseks soodustamiseks põlevkivitööstuses.

Loe edasi

Три луковицы или семь месяцев на открытом рынке

14 августа в кафе «Три луковицы» АО Ээсти Энергия организовало презентацию для прессы «7 месяцев на открытом рынке». Доклад члена правления Ээсти Энергия Маргуса Ринг – о том, что какие мы молодцы были на открытом рынке, вызвал у слушателей острые вопросы о действительной обстановке на электрорынке, из-за которой кошельки потребителей стали тоньше и у многих наворачиваются слёзы на глаза.

Были ли мы готовы перейти на открытый рынок и достаточно ли мы сейчас защищены безопасными условиями рынка, которые должны нам гарантировать как исполнение условий конкуренции, так и образование прозрачных и обоснованных цен.

С интернет-страницы АО Элеринг можно прочитать …

Loe edasi